با گذشت بیش از پنج دهه از عمر شرکت آ س پ در صنعت مهندسی و ساختمان ، افتخار داریم که توانسته ایم کیفیت و جایگاه برتر را به منصه ظهور رسانیده و عملی نماییم. امروزه ما در خانواده آ س پ کار حفظ چنین نام و اعتباری را بر خود واجب دانسته و به آن افتخار می کنیم. اعتماد متقابل ناشی از کیفیت بعنوان پایه اصلی تفکر این شرکت از چنان اهمیتی برخوردار است که استقبال مستمر کارفرمایان و مشاوران و دست اندرکاران پروژه ها از موفقیت ،کیفیت و سرعت اجرای پروژه گواه بر این ادعاست. فعالیت های این شرکت بر پایه این 3 اصل ارزش گذاری شده است.

با گذشت بیش از پنج دهه از عمر شرکت آ س پ در صنعت مهندسی و ساختمان ، افتخار داریم که توانسته ایم کیفیت و جایگاه برتر را به منصه ظهور رسانیده و عملی نماییم. امروزه ما در خانواده آ س پ کار حفظ چنین نام و اعتباری را بر خود واجب دانسته و به آن افتخار می کنیم. اعتماد متقابل ناشی از کیفیت بعنوان پایه اصلی تفکر این شرکت از چنان اهمیتی برخوردار است که استقبال مستمر کارفرمایان و مشاوران و دست اندرکاران پروژه ها از موفقیت ،کیفیت و سرعت اجرای پروژه گواه بر این ادعاست. فعالیت های این شرکت بر پایه این 3 اصل ارزش گذاری شده است.