واحد ترانسپورت (حمل و نقل) در واقع بازوی اجرایی و عملیاتی این واحد تولیدی است.

از وظایف مهم این واحد می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
– برنامه ریزی مدون و مستمر بر ظرفیت تولید و توزیع
– هماهنگی نهایی با مشتریان برای اعلام زمان دقیق بتن ریزی
– امکان تخلیه مناسب بتن تولیدی در پروژه های معرفی شده با بررسی مشکلات ترافیکی
– بازدیدهای مکرر قبل و حین بتن ریزی همراه با همکاران واحد کنترل و کیفیت برای حفظ و ارتقاءکیفیت بتن تحویلی

– مراقبت ،نظارت و کنترل زمان تحویل بتن از کارخانه تا محل پروژه مشتریان که برای رسیدن به این اهداف ازافراد مجرب و ماشین آلات به روز استفاده می کنیم.