بتن سبک سازه ای و غیر سازه ای:

سبک سازی سازه ها می تواند از عوامل مهمی باشد که نیروی حاصل از زلزله را بسیار کاهش دهد.امرسبک سازی می تواند برای اجزای سازه ای و غیرسازه ای انجام پذیرد.

جهت ورود به صفحه محصول اینجا کلیک کنید