بتن سبک سازه ای و غیر سازه ای:

سبک سازی سازه ها می تواند از عوامل مهمی باشد که نیروی حاصل از زلزله را بسیار کاهش دهد.امرسبک سازی می تواند برای اجزای سازه ای و غیرسازه ای انجام پذیرد.یکی از روش های توسعه یافته در کشورهای پیشرفته سبک سازی سقف است.سقف عرشه فولادی کامپوزیت یکی از بهترین سقف های صنعتی حاضر در بازار می باشد که اگر از بتن سبک سازی به عنوان جایگزین این بتن ها استفاده شود گام بزرگی در جهت ایمن کردن ساختمان ها برداشته می شود.

از بهترين ويژگيهاي بتن و عرشه فولادي براي جبران ضعفهاي هر يك از دومحصول استفاده كرد. بتن به كار رفته در سقف فلزي بايد مطابق با الزامات ذكر شده در ACI 318و مبحث نهم مقررات مليساختمان باشد. همچنين در ساخت بتن بايد دقت شود كه نبايد از افزودنيهاي حاوي نمكهاي كلريدي استفاده كرد زيرا وجود¬ اين گونه افزودنيها باعث خوردگي عرشه فولادي مي شود مقاومت فشاري مورد نياز در عرشه فولادي بايد بيشتر از دو مقدار زيرباشد:
البته مطابق بند ۶-۴ -۲آييننامه بتن ايران حداقل مقاومت مورد نياز براي آنكه بتن در كاربردهاي سازهاي مورد استفاده قرارگيرد، ۱۷مگاپاسكال است. اما در بخش ديگري تصريح ميشود كه مقاومت مشخصه بتن مورد استفاده براي سازههاي واقع شده¬ در مناطق زلزله خيز بايد بيش از ۲۰مگاپاسكال باشد.

در اين سقف ها نيز توصيه ميشود حداقل مقاومت مشخصه بتن ۲۰مگاپاسكال در نظر گرفته شود.به علت مزاياي عملي استفاده از بتن سبكدانه در سالهاي اخير، اين بتن به¬عنوان يكي از مصالح سازهاي شناخته شده و تقاضا براي استفاده از آن در حال افزايش است. بنابراين استفاده کاربرد های مختلف سازه مختلف مانند عرشه با يها پل دهانه بلند، سقف¬های ساختمان بلند مرتبه، شناور فراساحل ، قطعات ¬پیش¬ساخته و موارد گوناگون استفاده می شود.همچنین برای مصارف غیر سازه ای نیز استفاده از بتن سبک بسیار مناسب است زیرا بار مرده را کم تر می نماید.صنایع بتنی زاگرس بتن در راستای بهبود و مدرن ترشدن ساخت و ساز ها اقدام به ساخت بتن های سبک در رده های ۲۰ تا ۳۵ مگاپاسکال سازه ای نموده و همچنین بتن غیر سازه ای متناسب با نیاز مشتری می نماید.