دستاوردها و گواهینامه ها:

علامت استاندارد

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری

تقدیرنامه

تقدیرنامه از ستاد بازسازی مسجد حضرت سجاد (ع) شهرستان قدس

t5

ثبت علامت تجاری

ثبت علامت تجاری پیشگام زاگرس غرب

qrf

تقدیرنامه

لوح سپاس از فرمانداری شهرستان قدس

qrf

تقدیرنامه

لوح تقدیر از انجمن حمایت زندانیان شهرستان قدس