بتن به عنوان یکی از پرمصرف ترین مصالح ساختمانی درکشور محسوب می گردد و به علت همین حجم زیاد تولید و مصرف باید طبق دستورالعمل ها و قوانین خاص و ویژه تهیه گردد و به همین علت تولید بتن و بتن آماده در کشور ما مشمول نشان استاندارد اجباری می باشد. واحد QCیا کنترل و کیفیت به همراه واحدآزمایشگاه بتن در اکثر کارخانه های تولید کننده بتن آماده مستقر و دایر می باشند وظیفه اصلی کنترل و کیفیت و آزمایشگاه رااگر بخواهیم به صورت کوتاه بگوییم به شرح زیرمی باشد.

آزمایش و تست تمامی مصالح موردنیاز تولید بتن آماده درمبدا و زمان انتقال به کارخانه و انبار کردن مواد اولیه در دپو و سیلوها قبل ازتولید می باشد. تائید وردکردن مواد اولیه قبل ازتولید باید توسط آزمایشگاه وتست های مختلف و طبق آیین نامه مشخص گردد وبه مدیریت واحد تولیدکننده اعلام گردد وبطور کلی دریک کلام بگوئیم واحدکنترل و کیفیت و آزمایشگاه قبل ازتولید باید باتقریب بسیاردقیق به سلامت مواد اولیه اشراف کامل داشته و دستور تولید راصادر نماید و این کنترل هاباید از زمان تهیه تولید وانتقال و تخلیه بتن باید به صورت همیشگی مدنظر باشد.